Ценовник

Писмени превод

I категорија језика – језици велике заступ-љености, доступности  и броја постављених судских преводилаца (по азбучном реду) – арапски, бугарски, гестовни говор, енглески, италијански, мађарски, македонски, немачки, пољски, португалски, румунски, русински, руски, словачки, словеначки, фински, француски, хрватски, чешки, шведски, шпански. 

II категорија језика – дефицитарни језици са мањим бројем постављених судских преводилаца (по азбучном реду) – албански, грчки, кинески, норвешки, ромски, турски, украјински, хебрејски, холандски.

III категорија језика – ретки језици са бројем постављења до 5 судских преводилаца (по азбучном реду – дански, јапански, латински, пакистански, персијски, фламански и јерменски.

*ВРЕДНОСТ БОДА 600,00 РСД у складу са тарифником који је саставни део Правилника о судским тумачима

** Сва се документа издају у 2 примерка, те основну цену помножити са 2

***Обрачунска јединица је једна страна од 1600 карактера са проредом, а код везаних текстова и последња започета страна, без обзира на број карактера

****Цена се обрачунава по започетој страни текста, без обзира на број карактера

Усмени превод

*БД – ВРЕДНОСТ БОДА 1200,00 РСД у складу са тарифником који је саставни део Правилника о судским тумачима

** Обрачунска јединица је 1 час од 60 минута САТ се рачуна од момента доласка на лице места у заказано време, без обзира кад почиње превод и до момента стварног престанка потребе за превођењем, укључујући започети сат као цео.

*** Цена се обрачунава по започетом сату

**** за ангажовање у иностранству, за вредност дневнице одређује се износ који се примењује у земљи у којој се преводи.

***** за преводе у иностранстранству примењује се вредност бода у вредности од 20 еура