Делатност

Основно начело рада УССПТ Србије је очување достојанства и угледа струке сталних судских преводилаца и тумача, те струковно повезивање и стручно усавршавање чланова.

Делатности којима се остварују циљеви Удружења:

  • струковно повезивање и стручно усавршавање чланова;

  • организација (самостално или у заједници са другим организацијама) сусрета, семинара, саветовања, предавања, трибина, радионица, студијских истраживања и путовања у земљи и иностранству и друге стручне састанке у вези са проблематиком струке;

  • организација стручног усавршавања постављених судских тумача и преводилаца;

  • организација стручне обуке језичких и правних познавалаца за полагање испита за сталне судске преводиоце;

  • подстицање младих језичких познавалаца на укључивање у рад сталних судских тумача;

  • остваривање стручне сарадње са иностраним струковним удружењима судских тумача и преводилаца;

  • издавање стручне литературе, периодичне публикације и остваривање и друге врсте издавачке делатности, у складу са Статутом и законом

  • реализација пројеката из области промоције и дистрибуције стручне литературе и језичких приручника, са циљем стручног усавршавања чланова и унапређења струке.

  • обавља и друге потребне делатности у складу са законом.