О удружењу

Матични број: 28199376
ПИБ: 109441954
Адреса: Димитрија Аврамовића 8, Нови Сад 
Рачун број: 170003005008800019 код Уникредит банке

Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије је непрофитно струковно удружење које у редовно чланство прима искључиво сталне судске преводиоце и тумаче, што га чини јединственим у земљи. Основано је ради остваривања циљева у области преводилаштва, едукације и издаваштва, а нарочито: професионалног унапређења квалитета рада сталних судских преводилаца и тумача, континуиране едукације судских преводилаца и тумача, те развоја и промоције струке.

Основно начело УССПТ Србије је очување достојанства и угледа струке сталних судских преводилаца и тумача, те чланство у Удружењу пружа могућност да сви чланови својим активним деловањем и залагањем, непрестано доприносе унапређењу квалитета рада у струци.

Одлуком Оснивачке скупштине за председника Удружења је именована Ники Радуловић а за потпредседника Слађана Милинковић (2016-2018)

Од скупштине, априла 2018. за новог председника једногласно је изабрана Слађана Милинковић, која ту функцију и даље обавља.

Наша мисија је  струковно повезивање и стручно усавршавање чланова,организовање саветовања, предавања, семинара, конгреса, трибина и других стручних скупова о проблематици рада; сарадња са истоврсним Удружењима и организацијама у региону, Европи и свету, те  сарадња са сличним Удружењима и организацијама код нас и у свету, као и свим организацијама које пружају подршку раду Удружења.

Члан Удружења може бити сваки стални судски преводилац или судски тумач, који прихвата циљеве Удружења, Статут и опште акте Удружења, те поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.
 

Чланство

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе обавештава Скупштину, и подносиоца пријаве, благовремено.

Чланом Удружења постаје се уписом у регистар чланова који води секретар Удружења.

Члан Удружења има права и обавезе:

 

Управни одбор

Ники Радуловић – члан,

Слађана Милинковић – председник

и Зорица Аранђеловић-Врбашки  члан

 

Председник

Ники Радуловић (20162018)

Слађана Милинковић – одлуком скупштине од 21.априла 2018. године  (2018–2020, 2020–2022, 2022–)

Потпредседник

Слађана Милинковић (2016–2018)

Марија Милорадов – одлуком скупштине од 11. јуна 2020. године (2020–2022, 2022–)

Одлука о висини уписнине и чланарине

Пишите нам