Именик сталних судских преводилаца и тумача Србије

Чланови Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије су активни судски преводиоци/тумачи којима су решењем надлежног органа поверена јавна овлашћења: усмено и писмено превођење са овером а која се потврђује клаузулом овере и печатом и потписом овлашћеног лица (чији се регистар води и при вишим судовима за чије потребе су судски преводиоци/тумачи и именовани). Судски преводиоци/тумачи једна су од правосудних професија те стога важан елемент у функционисању правосудног система. Свесни ове чињенице, наши чланови се редовно одазивају на позив за превођење у судовима, истражним поступцима и осталим државним установама; придржавају се  Правилника о судским тумачимаКодекса професионалне етикеПословника о раду сталних судских преводилаца и тумача и свих осталих релевантних важећих прописа, који предвиђају награду за рад судског преводиоца/тумача, чији је ценовник услуга усменог и писменог превођења у потпуности усклађен са прописима који уређују ову област, и представља минималну накнаду за рад по предметним категоријама. Остали пратећи трошкови утичу на додатке у зависности од природе ангажовања, врсте превођења, тежине текста, хитности превода и осталих предметних околности.

Напомена: Неповредивност печата важи на читавој територији Републике Србије (правно тумачење Министарства правде можете погледати овде), стога за избор преводиоца није пресудно место пребивалишта, већ искључиво језик за који је судски преводилац/тумач овлашћен. За одабир судског преводиоца/тумача за ангажовање усменог превођења препоручујемо да обратите пажњу на место пребивалишта како бисте смањили пратеће трошкове (доласка на место превођења и одласка са њега).

Именик је доступан на следећој адреси: https://www.sudskiprevodiocisrbije.com/