Статут УССПТС

У складу са одредбама члана 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09) Скупштина Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије, на оснивачкој скупштини одржаној дана 27.03.2016. године, у Новом Саду, усвојен је

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА СТАЛНИХ СУДСКИХ ПРЕВОДИЛАЦА И ТУМАЧА СРБИЈЕ

I Опште одредбе

Члан 1.

Удружење „Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије“ (у даљем тексту Удружење) јесте добровољно, невладино и недобитно удружење сталних судских преводилаца и тумача, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области стручног и научног преводилаштва, континуиране професионалне едукације и унапређења струке сталних судских тумача.

Члан 2.

Назив удружења је „Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије“.

Скраћени назив удружења је: УССТП Србије

Члан 3.

Седиште удружења је у Новом Саду, Димитрија Аврамовића 8.

Удружење делује на територији Републике Србије. Удружење има својство правног лица.

Члан 4.

Удружење има печат округлог облика на којем је исписан текст „Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије – Нови Сад“ са знаком Удружења у средини – стилизовани судски чекић, отисак воштаног печата и наливперо.

Члан 5.

Рад Удружења је јаван.

Јавност рада Удружења остварује се на начин утврђен овим статутом, и то: благовременим обавештавањем чланства о раду Удружења, значајним догађајима, писаним извештајима, интернет презентацији Удружења, на састанцима, или на други прикладан начин.

Скупштина Удружења се стара о редовним обавештењима чланства у вези са активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерен начин.

II Област остваривања циљева, циљеви и задаци Удружења

Члан 6.

Удружеое се пснива ради пствариваоа следећих циљева: професионално унапређење квалитета рада сталних судских преводилаца и тумача, континуиране едукације судских преводилаца и тумача, те развој и промоција струке.

Циљеви и задаци Удружења се остварују:

–      путем непосредне активности чланова; – кроз рад органа Удружења;  – на други примерен начин.

Члан 7.

Делатности којима се остварују ти циљеви:

–      струковно повезивање и стручно усавршавање чланова;

–      организација (самостално или у заједници са другим организацијама) сусрета, семинара, саветовања, предавања, трибина, радионица, студијских истраживања и путовања у земљи и иностранству и друге стручне састанке у вези са проблематиком струке;

–      организација стручног усавршавања постављених судских тумача и преводилаца;

–      организација стручне обуке језичких и правних познавалаца за полагање испита за сталне судске преводиоце;

–      подстицање младих језичких познавалаца на укључивање у рад сталних судских тумача;

–      остваривање стручне сарадње са иностраним струковним удружењима судских тумача и преводилаца;

–      издавање стручне литературе, периодичне публикације и остваривање и друге врсте издавачке делатности, у складу са овим статутом и законом;

–      реализација пројеката из области промоције и дистрибуције стручне литературе и језичких приручника, са циљем стручног усавршавања чланова и унапређења струке.

–      обавља и друге потребне делатности у складу са законом.

III Сарадња Удружења са сродним организацијама

Члан 8.

Удружеое  мпже бити члан  српдне  прганизације или удружеоа у инпстранству. Одлуку п приступу дпнпси Скупштина Удружеоа.

IV Чланови Удружења

Члан 9.

Члан Удружења може бити сваки стални судски тумач или судски преводилац, који прихвата циљеве Удружења, Статута и опште акте Удружења, те поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Члан  10.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о тиме обавештава Скупштину, и подносиоца пријаве, благовремено.

Чланом Удружењеа постаје се уписом у регистар чланова који води секретар Удружења.

Члан 11.

Члан Удружења има права и обавезе:

–      да својим радом доприноси унапређењу струке;

–      да својом делатношћу у Удружењу непосредно и одговорно, равноправно са другим члановима Удружења, доприноси  остваривању циљева Удружења,

–      да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад Удружења и њене органе;

–      да може да учествује у свим делатностима и пројектима Удружења;

–      да може да бира и да буде биран у све органе Удружења;

–      да акивно учествује у остваривању циљева и задатака  Удружења; – да редовно буде обавештен о раду Удружења, њених органа и материјалнофинансијском пословању Удружења;

–      да редовно уплаћује чланарину;

–      да поштује одлуке Удружења у складу са законом;

–      да води рачуна о угледу Удружења.

Члан је дужан да:

–      активно доприноси остваривању циљева Удружења;

–      учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

–      плаћа чланарину;

–      обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 12.

Скупштина Удружења доноси одлуку о износу годишње чланарине.

Члан 13.

Чланство у Удружењу може престати збпг дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Чланство у Компори престаје:

–      иступањем – по вољи члана подношењем писмене оставке на чланство Скупштини Удружења;

–      искључењем – због напуштања циљева и задатака Удружења или нарушавања угледа Удружења;

–      брисањем – услед неплаћања чланарине;

–      смрћу

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина Удружења простом већином гласова.

Против ове одлуке дозвољена је жалба Управном одбору.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношеое одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

V Органи Удружења

Члан 14.

Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству секретар Удружења. За функционалнији рад Удружења оснивају се, по потреби, управна тела и сталне и повремене комисије, чији се рад уређује посебним правилницима.

Мандат свих органа Удружења траје две године са могућношћу поновног избора.

Члан 15.

Највиши орган  удружења је Скупштина, коју чине сви чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.

Члан 16.

Скупштина:

–      доноси план и програм рада;

–      усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

–      усваја друге опште акте Удружења;

–      бира и разрешава чланове Управног одбора;

–      разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

–      разматра и усваја финансијски план и извештај;

–      одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

–      одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству,

–      разматра актуелне проблеме струке и начине за унапређење струке;

–      утврђује политику развитка Удружења;

–      одобрава план професионалне едукације чланова и припрема за полагање испита за судске преводиоце и тумаче; – доноси одлуку о престанку рада Удружења; – доноси друге опште акте.

–      разматра и сва друга питања значајна за рад Удружења.

Члан 17.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. Седнице скупштине се могу одржавати и путем електронске седнице.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, или већином пристиглих коментара на предложени дневни ред, уколико је Скупштина сазвана и организована електронским путем.

Члан 18.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова чланова.

Члан 19.

Радом Скупштине председава председник управног одбора или лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина утврђује дневни ред и начин рада на основу Пословника.

О раду Скупштине води се записник који потписују записничар и председник Управног одбора, или лице изабрано за председавање на почетку седнице.

Члан  20.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.

Председник Управног одбора је уједно и председник Удружења.

Члан 21.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Секретар Удружења је овлашћен да, у одсуству Председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 22.

За председника, односно потпредседника, бира се лице које је афирмисани преводилац, који својим стручним знањем јамчи остваривање задатака Удружења. Радом Управног одбора руководи председник Управног одбора. У одсуству председника радом Управног одбора руководи потпредседник или други члан кога овласти председник.

Члан 23.

Управни одбор:

–      спроводи одлуке и закључке Скуштине Удружења;

–      води текуће послове Удружења између две скупштине, у складу са законом и циљевима и задацима Удружења;

–      припрема и предлаже сазивање Скупштине Удружења;

–      предлаже Скупштини измене и допуне Статута;

–      доноси одлуку о пријему нових чланова у Удружење;

–      одобрава завршни рачун;

–      предлаже и извршава финансијски план и Скупштини подноси на усвајање завршни рачун;

–      предлаже техничког секретара Удружења;

–      ангажује, по закону, повремено или стално запослена лица, за обављање стручних, административних, финансијских и других помоћних послова;

–      одлучује о материјалном и финансијском пословању Удружења;

–      руководи радом између два заседања Скупштине;

–      поверава посебне функције својим члановима;

–      организује разне акције и манифестације Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 24.

Комисија за Статут

Састоји се од три члана чији је задатак да израде нацрт Статута, односно његових измена и допуна, уколико је потребно.

Члан 25.

Комисија за полагање испита за судске преводиоце и тумаче

Комисије се формирају из редова чланова на предлог Управног одбора, а одобрава Скупштона Удружења. Комисије чине по три угледна преводиоца (са територије Суда за чије потребе се расписује конкурс за судске преводиоце и тумаче) за сваки језик понаособ, који планирају и предлог реализације подносе надлежном Секретаријату за образовање, управу, прописе и националне заједнице (за потребе судова са територије Војводине) или Министарству правде РС (за потребе судова са територије остатка Србије).

Члан 27.

Секретара Удружења предлаже Управни одбор а именује Скупштина, на мандат од 2 године, за обављање стручно административних послова Удружења, који за свој рад има право на новчану надокнаду, у складу са одлуком Управног одбора.

Секретар Удружења води регистар чланова, и све остале административне послове Удружења

Секретар може бити именован више пута заредом.

Члан 28.

Суд части чине три истакнута члана који решавају случајеве огрешења чланова о моралне норме преводилачког позива и рушења угледа Удружења.

VI Материјално и финансијско пословање

Члан 29.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција, издавачке делатности,  котизације за стручне семинаре и друге облике образовања у области преводилаштва и размене професионалних искустава, и на други законом дозвољен начин. Удружење може прибављати средства и од реализације пројеката промоције и дистрибуције објављене стручне литературе и периодике, или нових по плану издавачке делатности.

Члан 30.

Чланови удружења ангажовани на реализацији пројеката којим се остварују циљеви Удружења имају право на новчану накнаду за рад уложен у организацију или извођење пројекта, скојима ће Удружење склапити уговор у зависностни од врсте посла и трајања ангажмана, а у складу са одлуком Управног одбора.

Члан 31.

Удружење води пословне књиге и сачињава годишњи финансијски извештај, који Управни одбор подноси на усвајање Скупштини.

Годишњи финансијски извештај и пословне књиге води стручно лице које на основу извештаја прави завршни рачун, који подноси надлежним финансијским државним органима на усвајање.

Члан 32.

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност: издавање књига, часописа и друге издавачке делатности (обухвата издавање књига, новина, ревија и осталих периодичних часописа, које карактерише неопходност постојања интелектуалне креативности нужне за њихов развој, заштићене ауторским правима), шифра 58.11 обухвата издавање:

–      књига у штампаном или електронском облику, у аудио-запису или на интернету

–      брошура, проспеката, летака и сличних публикација, укључујући издавање речника и енциклопедија

–      атласа, мапа и карата

–      енциклопедија на компакт-дисковима (CD-ROM)

Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

VII Измене и допуне Статута

Члан 33.

Иницијативу за измену и допуну Статута дају органи Удружења и чланови као појединци.

Иницијатива за измену и допуну Статута доставља се Управном одбору.

Ако Управни одбор прихвати иницијативу, покренуће поступак за промену Статута, а ако утвди да не постоје разлози за то, одбациће иницијативу и о томе писмено обавестити покретаче иницијативе.

Члан 34.

Нацрт промене Статута Управни одбор доставља члановима пре Скупштине. Одлуку о промени Статута чланови Удружења доносе личним изјашњавањем и гласањем на Скупштини.

VIII Прелазне и завршне одредбе

Члан 35.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 36.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Члан 37.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 38.

Овај статут усвојен је на Скуштини 27. марта 2016. године, а ступа на снагу даном усвајања.

У Новом Саду,  27. марта 2016. године

 

Председник Управног одбора

Удружења сталних судских тумача и преводилаца Србије

_____________________________________________ Ники Радуловић,

стални судски преводилац за грчки језик

*   *   *

Статут УССПТС у PDF формату може се преузети овде.