Закони

Закони и прописи

Правилник о сталним судским тумачима Службени гласник РС бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017

Правилник о накнади трошкова у судском поступкуСлужбени гласник РС“, бр. број 9 од 5. фебруара 2016

Од 01.марта 2018.  примењује се ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистровања фактуртура, односно других захтева за исплату, као и начину водјењха и садржају централног регистра фактура (Сл. Гласник РС бр. 7/2018). Повериоци су дужни да сами региструју ове захтеве (фактуре) код централног регистра, који води Управа за трезор  Министарства финансија. Постоји посебна web-aplikacija за то. Дужници из јавног сектора измирују новчане обавезе, само ако су фактуре исправно регистроване. Ово се односи на КОМЕРЦИЈАЛНЕ  трансакције и привредне субјекте. Преко рачуноводства Вишег суда у Новом Саду добили смо Инструкцију за поступање у ЦФР од Трезора Министраства финансија: – трошковници адвоката, судских вештака и судских преводилаца  НИСУ  комерцијалне трансакције, трошковник не значи и решење за исплату, већ се исплаћују као друге зараде, са другачијом шифром плаћања, различитом од комерцијалних трансакција. Мисли се на плаћања физичким лицима, предузетницима. Колеге, које имају регистроване преводилачке агенције, ако имају пословне односе са субјектима из јавног сектора (јавна предузећа), сматрамо да су у обавези да региструју фактуре. Претпостављамо да су им њихове књиговође већ указале на ово и да су се већ припремиле на још један додатни административни посао и трошак.

                     Марија Милорадов, адвокат и стални судски преводилац за немачки језик при Вишем суду Нови Сад, председник Комисије УССПТС за израду нацрта Пословника о раду сталних судских преводилаца  и тумача

Правно тумачење Министарства правде

У складу са закључцима Прве конференције сталних судских преводилаца и тумача Србије са регионалним учешћем, а у циљу заштите наше професије и слободе обављања занимања, УССПТС је  затражило од Министарства правде обавезујуће мишљење (у форми упутства судовима) да ли је именовање судског преводиоца/тумача важеће на читавој територији Републике Србије, или је ограничено само на подручје Вишег суда за чије је потребе судски преводилац/тумач именован.

У молби из децембра 2016. смо се позвали на поједине незаконите случајеве одбијања превода/овере услед наведеног, губећи из вида дефицитарност појединих језика или хитност потребе овереног превода у околностима недоступности  судских преводилаца/тумача из доступних регистара (база не постоји, или садржи застареле контакт податке или податке лица која се не баве активно судским превођењем и сл.) представљају најгрубље нарушавање јединства правосудног система у Републици Србији.

Правно тумачење Министарства правде тумачи овлашћење судског преводиоца/тумача на следећи начин: именовање важи на целој територији Републике Србије, именовани судски тумач/преводилац има право приступа свим судовима и органима власти у Републици Србији, а печат и потпис важе свугде, без разлике. Интегрални документ можете погледати овде.

 Nota bene! Ово не треба бркати са другим апостилом (овера превода) који даје суд, код кога је судски тумач/преводилац именован; ово је питање месне надлежности – где у ком месту се оверава ваш потпис. Тумачење апостила .

(Преглед прописа релевантних за рад ССП/ССТ је информативног карактера. За детаљније информације и евентуалне измене молим да пратите портал Правно информациони систем РС https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/ )