Чланство

Члан Удружења може бити сваки стални судски преводилац или судски тумач, који прихвата циљеве Удружења, Статут и опште акте Удружења, те поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе обавештава Скупштину и подносиоца пријаве.

Правилник о чланству

Чланом Удружења постаје се уписом у регистар чланова који води секретар Удружења.

Члан Удружења има права и обавезе:

 • да својим радом доприноси унапређењу струке;
 • да својом делатношћу у Удружењу непосредно и одговорно, равноправно са другим члановима Удружења,
 • да доприноси  остваривању циљева Удружења,
 • да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад Удружења и њене органе;
 • да може да учествује у свим делатностима и пројектима Удружења;
 • да може да бира и да буде биран у све органе Удружења;
 • да акивно учествује у остваривању циљева и задатака  Удружења;
 • да редовно буде обавештен о раду Удружења, њених органа и материјално-финансијском пословању Удружења;
 • да редовно уплаћује чланарину;
 • да поштује одлуке Удружења у складу са законом;
 • да води рачуна о угледу Удружења.

Члан је дужан да:

 • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 • плаћа чланарину;
 • обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Предности чланства:

 • активно учешће у унапређењу струке
 • попуст на издања удружења, обуке, конференције, вебинаре
 • правно заступање у случају неплаћања од судова, МУП, физичких лица
 • бесплатан приступ терминолошкој бази Омниглосар
 • разрађени обрасци за израду трошковника, налога за превођење и сл.
 • право да примењује трошковник
 • информације из области превођења
 • приступ групи на друштвеној мрежи Facebook за стручне консултације по језицима
 • приступ групи на Виберу
 • сигурно место за све остале консултације у вези са унапређењем рада у струци

Чланарина

Одлуком о висини и износу чланарине уређују се висина, износ и начин плаћања уписнине и чланарине редовних и приступних чланова Удружења сталних судских преводилаца и тумача. Уписнина у чланарина се одређују у новчаном износу, а уплаћују је сви чланови Удружења приликом уписа у Регистар чланства, који води секретар УССПТ Србије.

Одлука о висини уписнине и чланарине за 2024. годину

Одлука о висини уписнине и чланарине за 2023. годину

Одлука о висини уписнине и чланарине за 2022. годину

Одлука о висини уписнине и чланарине за 2021. годину

Одлука о висини уписнине и чланарине за 2020. годину

Желите да постанете наш члан?

Уколико имате положен испит за сталног судског преводиоца/тумача, прихватате циљеве Удружења, Статут и опште акте Удружења, пошаљите нам радну биографију и електронски поднесите пријаву за учлањење.

Уплате се могу извршити на рачун УССПТС код Уникредит банке, број 170003005008800019, са назнаком уписнина/чланарина за текућу годину.

Укупан износ чланарине за 2024. годину износи 4.000,00 RSD (за старе чланове) и 6.000,00 RSD (само за нове чланове) на име уписнине.

У складу са одлуком скупштине УССПТС од 21. марта 2024. године, износ накнаде за учлањење (као једнократна уписнина) измењен је и износи 6.000 RSD за шта нови чланови добијају: Дневник извршених превода и овера, Водич кроз правни систем, налепнице за ССП/ССТ, употребу Омниглосара, котизацију за стручни састанак Правни оквир професије.

Рок за уплату чланарине је 31. март текуће године, а чланови који три године нису измирили чланарину бришу се са списка.