Чланство

Члан Удружења може бити сваки стални судски преводилац или судски тумач, који прихвата циљеве Удружења, Статут и опште акте Удружења, те поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе обавештава Скупштину и подносиоца пријаве.

Чланом Удружења постаје се уписом у регистар чланова који води секретар Удружења.

Члан Удружења има права и обавезе:

 да својим радом доприноси унапређењу струке;
да својом делатношћу у Удружењу непосредно и одговорно, равноправно са другим члановима Удружења;
да доприноси  остваривању циљева Удружења;
да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад Удружења и њене органе;
да може да учествује у свим делатностима и пројектима Удружења;
да може да бира и да буде биран у све органе Удружења;
да активно учествује у остваривању циљева и задатака  Удружења;
да редовно буде обавештен о раду Удружења, њених органа и материјално-финансијском пословању Удружења;
да редовно уплаћује чланарину;
 да поштује одлуке Удружења у складу са законом;
да води рачуна о угледу Удружења.

Члан је дужан да:

 • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 • плаћа чланарину;
 • обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Предности чланства:

 • активно учешће у унапређењу струке;
 • попуст на издања удружења, обуке, конференције, вебинаре;
 • правно заступање у случају неплаћања од судова, МУП, физичких лица;
 • сигурно место за све консултације у вези са унапређењем рада у струци;
 • бесплатан приступ терминолошкој бази Ониглосар;
 • разрађени обрасци за израду трошковника, налога за превођење и сл.;
 • право на примену трошковника;
 • информације из области превођења;
 • приступ групи на друштвеној мрежи Facebook за стручне консултације по језицима;
 • приступ групи на Виберу…

Чланарина

Одлуком о висини и износу чланарине уређују се висина, износ и начин плаћања уписнине и чланарине редовних и приступних чланова Удружења сталних судских преводилаца и тумача. Уписнина и чланарина се одређују у новчаном износу, а уплаћују је сви чланови Удружења приликом уписа у Регистар чланства, који води секретар УССПТ Србије.

Одлука о висини уписнине и чланарине за 2019. годину

Записник са V годишње скупштине са одлуком о висини уписнине и чланарине за 2020. годину

Желите да постанете наш члан?

Уколико имате положен испит за сталног судског преводиоца/тумача, прихватате циљеве Удружења, Статут и опште акте Удружења, пошаљите нам радну биографију и електронски поднесите пријаву за учлањење.

Уплате се могу извршити на рачун УССПТС код Unicredit банке, број 170003005008800019, са назнаком уписнина/чланарина за текућу годину

Укупан износ чланарине за 2020. годину износи 2.000,00 RSD и 500,00 RSD (само за нове чланове) на име уписнине. Чланарина важи у року од годину дана (а не током календарске године, као што је до сада био случај).