Нова погодност за чланове УССПТС

Чланови Удружења ће убудуће моћи да своја потраживања која имају према судовима и другим државним органима, као и према приватним лицима, остваре путем поступка принудне наплате, одн. поступка извршења.

За покретање овог поступка је потребно да се писмено обратите Удружењу и доставите документацију коју ћемо проследити адвокату.

Правну помоћ пружа адвокат Јелена Јоновска, члан Удружења и судски преводилац за македонски и словачки језик.

Од докумената је потребно:

– доставити оригинал или фотокопију оверену код Јавног бележника Решења о награди и накнади трошкова преводиоца, односно фактуру или рачун за извршене услуге превођења. Уколико је у питању Решење суда или другог државног органа, такво решење је потребно снабдети потврдом о правноснажности и извршности (та потврда, одн. печат правноснажности се прибавља у органу који је решење издао /нпр. суд/, на писарници или шалтеру за информације; уколико се добије информација да „правноснажност још није оглашена“ можете проследити решење о трошковима адвокату, који ће даље предузети неопходне радње).

– доставити број рачуна на који се уплата има извршити.

– потписати пуномоћ за заступање адвокату.

Постоје две могућности за реализацију:

1) да преводилац сам сноси трошкове поступка на име судских и извршитељских такси, који му се касније рефундирају од дужника у пуном износу, док је у обавези да досуђене трошкове поступка на име адвокатског хонорара исплати адвокату, све након наплате целокупног потраживања,

2) да трошкове поступка на име судских и извршитељских такси сноси адвокат, у ком случају преводилац са адвокатом закључује уговор о заступању, где се обавезује да ће након наплате целокупног потраживања са свим трошковима поступка, адвокату исплатити износе које је платио на име судских и извршитељских такси и адвокатски хонорар увећан за награду у износу од 10% од вредности потраживања.

Трошкови поступка обухватају следеће:

1) судску таксу на предлог и на одлуку (за потраживања до 10.000,00 динара – ове таксе су око 3.500,00),

2) предујам и трошкове извршитеља (за потраживање до 10.000,00 динара – око 5.000,00 динара),

3) хонорар адвоката (за потраживање до 10.000,00 динара – у редовним случајевима, око 12.000,00 динара).

Трошкове које преводилац може сам сносити у почетку или се може сагласити да их сноси адвокат, означени су под 1) и 2).

Трошкове под 3) преводилац НЕ плаћа, већ ће њему тај износ бити исплаћен у принудној наплати, а након наплате, дужан је исплатити те износе адвокату, према коначном обрачуну.

Уколико се преводилац одлучи за варијанту 1, у обавези је да благовремено плати све таксе и доказе о уплати доставља адвокату. Након пријема целокупног износа потраживања заједно са свим трошковима поступка, у обавези је да исплати адвокату хонорар према коначном обрачуну. Још једном напомињемо, адвокатски хонорар ће бити исплаћен преводиоцу из средстава буџета органа, и тек након што их наплати – исплаћује их адвокату. Дакле, преводилац адвоката НЕ плаћа из сопствених средстава.

Уколико се преводилац одлучи за варијанту 2, адвокат се обавезује да све трошкове тј. таксе плати у име преводиоца, а након наплате целог потраживања заједно са свим трошковима поступка, преводилац је у обавези да адвокату исплати: хонорар, све трошкове и таксе које је адвокат сносио, као и награду у износу од 10% од вредности главног потраживања.

У оба случаја, преводилац са адвокатом закључује уговор о заступању, којим ће ова питања бити прецизирана.

Постоји могућност и принудне наплате Ваших потраживања према приватним лицима (фирмама и појединцима), у ком случају је најбоље поразговарати директно са адвокатом.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *